Pogrammee Committee

 • V. A. Bushuev
 • S. B. Dabagov
 • V. V. Ghazaryan
 • L. Sh. Grigoryan
 • P. V. Karataev
 • V. R. Kocharyan
 • A. H. Melikyan
 • A. H. Mkrtchyan
 • D. V. Roshchupkin
 • A. A. Saharyan
 • W. K. Saryan
 • A. V. Targonsky

Organizing Committee

 • A. K. Atanesyan
 • D. E. Baghdasaryan
 • A. A. Danghyan
 • P. V. Karataev
 • H. F. Khachatryan
 • V. K. Kotanjyan
 • T. R. Muradyan
 • A. V. Sargsyan
 • M. S. Vasilyan