• Ակուստիկ ալիքների տարածումը, ցրումը և կուտակումը տարբեր միջավայրերում
  • Ակուստիկ ալիքների փոխազդեցությունը պլազմայի հետ
  • Մոդուլյացիոն ռենտգենյան, մոդուլյացիոն գամմա օպտիկայի, մոդուլյացիոն նեյտրոնային և մյոսբաուէրյան սպեկտրասկոպիա
  • Ակուստիկ ալիքների կիրառումը ճառագայթային պրոցեսներում և նյութագիտության մեջ
  • Տարբեր ֆիզիկական երևույթներ ակուստիկ դաշտերի առկայության դեպքում
  • Ֆիզիկական երևույթները պարբերական մեզո և նանոկառուցվածքներում Ֆիզիկայի տարբեր կիրառական խնդիրներ.