• Տարբեր միջավայրերում ակուստիկ ալիքների տարածումը, ցրումը և կուտակումը
  • Ակուստիկ ալիքների փոխազդեցությունը պլազմայի հետ
  • Մոդուլյացիոն ռենտգենյան, գամմա, նեյտրոնային և Մյոսբաուէրի սպեկտրասկոպիա
  • Ակուստիկ ալիքների կիրառումը ճառագայթային պրոցեսներում և նյութագիտության մեջ
  • Տարբեր ֆիզիկական երևույթների ընթացիկ ակուստիկ դաշտերի առկայության դեպքում
  • Ֆիզիկայի տարբեր կիրառական խնդիրներ